ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 2ΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΕΔΔΚ