Ανακοίνωση ΔΕΟΥ για το νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας

21 Ιανουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις που συγκροτούν το Δίκτο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση για το νέο Νόμο που θα ρυθμίζει θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Παρά το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο της διαβούλευσης και τα σύνθετα νομοτεχνικά ζητήματα που ανακύπτουν από το νομοσχέδιο, το Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού ανέδειξε μια σειρά από αδυναμίες και παραλείψεις, με στόχο πάντα ένα πολυπληθέστερο και καλύτερο εθελοντισμό. Οι παρατηρήσεις του Δικτύου εστίασαν στην αποτελεσματική και δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών οργάνων Πολιτικής Προστασίας, στην εκπαίδευση των εθελοντών, στη διαφάνεια του συστήματος αξιολόγησης των εθελοντικών οργανώσεων αλλά και στην απαραίτητη υλικοτεχνική ενίσχυση των εθελοντών προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους.

Οι εθελοντές του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού ανησυχούν κυρίως γιατί το νομοσχέδιο, σε ό,τι αφορά τον Εθελοντισμό Πολιτικής Προστασίας, δε φαίνεται να στοχεύει στην προώθηση του εθελοντισμού και τη διευκόλυνση του έργου των εθελοντών, αλλά, όπως διαφαίνεται από την αιτιολογική έκθεση, αντιμετωπίζει με τιμωρητικό χαρακτήρα το σύνολο των εθελοντικών οργανώσεων, καίγοντας τα χλωρά μαζί με τα ξερά.

Ας μην ξεχνάμε ότι στην Πολιτική Προστασία οι εθελοντές συμμετέχουν γιατί ανησυχούν για το περιβάλλον και τους συνανθρώπους τους, όχι περιμένοντας κάποιο αντάλλαγμα.

Οι εθελοντές συμμετέχουν αμισθί, με τη θέλησή τους και στο μέτρο των δυνάμεών τους, όχι επειδή είναι υποχρεωμένοι.

Οι εθελοντές συμμετέχουν επικουρώντας και όχι υποκαθιστώντας το έργο των αρχών.

Οι εθελοντές συμμετέχουν ως συνεργάτες, όχι ως υφιστάμενοι.

Οι εθελοντές συμμετέχουν ζητώντας από το κράτος βοήθεια σε εξοπλισμό και μέσα, όχι γραφειοκρατικά εμπόδια.

Οι εθελοντές συμμετέχουν απαιτώντας από το κράτος σεβασμό.

 

 

Αναλυτικά τα

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 13

Δεδομένου ότι ο νομοθέτης το προέβλεπε ρητά στις προηγούμενες αλλά και στην ισχύουσα μορφή του νόμου, καθώς κι επειδή οι εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να έχουν λόγο τόσο ως εμπλεκόμενοι όσο και ως φορείς της τοπικής κοινωνίας, πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουν ως ρητά αναφερόμενα στο νόμο μέλη των ΠΕΣΟΠΠ. Επίσης για λόγους δημοκρατικής διαφάνειας και στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, πρέπει να παραμείνουν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.

Οι εκπρόσωποι των Εθελοντικών Οργανώσεων θα πρέπει να συμμετέχουν στα τακτικά ΠΕΣΟΠΠ και κατά περίπτωση δράσεων ΠΠ στα έκτακτα.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

Δεδομένου ότι ο νομοθέτης το προέβλεπε ρητά στις προηγούμενες αλλά και στην ισχύουσα μορφή του νόμου, καθώς κι επειδή οι εθελοντικές οργανώσεις πρέπει να έχουν λόγο τόσο ως εμπλεκόμενοι όσο και ως φορείς της τοπικής κοινωνίας, πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουν ως ρητά αναφερόμενα στο νόμο μέλη των ΤΕΣΟΠΠ. Επίσης για λόγους δημοκρατικής διαφάνειας και στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης, πρέπει να παραμείνουν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης.

Περαιτέρω, πρέπει να δίνεται στο Δήμαρχο η δυνατότητα να διευρύνει τη σύνθεση του ΤΕΣΟΠΠ για να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες. Προτείνουμε η δεύτερη πρόταση του εδαφίου 1 να διαμορφωθεί ως εξής: «Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής και συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρχου, αποτελούμενα τουλάχιστον από τα εξής μέλη:».

 

ΑΡΘΡΟ 39

Να προστεθεί παράγραφος: «Οι Εθελοντές Π.Π. οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το 2014 στα αντικείμενα Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση από την Πυροσβεστική Ακαδημία, θεωρούνται πιστοποιημένοι και υπόκεινται σε ταχύρρυθμη πρόσθετη εκπαίδευση στη λήξη της 5ετίας από το έτος πιστοποίησής τους».

Παράγραφος 32Γ:  να τροποποιηθεί ως εξής: «γ. Στο Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων δύνανται να εκπαιδεύονται σε ζητήματα πολιτικής προστασίας Εθελοντές Π.Π. και πολίτες».

 

ΑΡΘΡΟ 58

Το εδάφιο 2.β) να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Ομάδες προσώπων που από τη συστατική τους πράξη προκύπτει ότι δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ο.Τ.Α. και των οποίων ο σκοπός επικεντρώνεται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας».

 

ΑΡΘΡΟ 59

§δ. Δεδομένου ότι η νόμιμη ηλικία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου είναι πλέον τα συμπληρωμένα 17 έτη, και στο πλαίσιο της προώθησης του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας στη Νέα Γενιά, προτείνουμε το όριο για να γίνε κανείς εθελοντής πολιτικής προστασίας να είναι ομοίως 17, με συναίνεση γονέων/κηδεμόνων.

§ε. Να προβλεφθεί κάλυψη των εξετάσεων για ανασφάλιστους.

§στ. Δεδομένου ότι ήδη από το 2014 λειτουργούσε σύστημα πιστοποίησης από την Πυροσβεστική Ακαδημία για τα αντικείμενα της Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης και ότι ο χρόνος των εθελοντών είναι πολύτιμος, θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί η φράση «ή να έχουν πιστοποιηθεί από την Πυροσβεστική Ακαδημία μεταξύ των ετών 2014 και 2019».

 

ΑΡΘΡΟ 60

§1. Για αποφυγή ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας η επανεξέταση θα πρέπει να γίνεται κάθε 5 (πέντε) έτη.

§4. Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη δεν έχει καμία σχέση με τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, στο προηγούμενο άρθρο προβλέπονται όλα τα σχετικά με την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας και την κινητικότητα μεταξύ ομάδων, οπότε η παράγραφος αυτή είναι περιττή και πρέπει να απαλειφθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 61

§2. Επειδή ο χρόνος των εθελοντών είναι πολύτιμος και για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εκπαιδεύσεις πρέπει να το έχουν προγραμματίσει έγκαιρα ώστε να μη γίνεται εις βάρος επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, προτείνουμε το εδάφιο να τροποποιηθεί ως εξής: «Η Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Π.Π. είναι αρμόδια για την λεπτομερή ενημέρωση των Εθελοντικών Οργανώσεων για τα πάσης φύσεως εκπαιδευτικά προγράμματα τουλάχιστον 25 εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή των προγραμμάτων αυτών».

 

ΑΡΘΡΟ 62

§4. Πρέπει να υπάρξει πρόνοια και για τον τρόπο με τον οποίο ένας επικεφαλής μπορεί να εξασφαλίζει τη συντήρηση του εξοπλισμού, τους πόρους δηλαδή.

 

ΑΡΘΡΟ 63

§1. Επειδή η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι αποδεδειγμένα χρήσιμη στη βελτίωση αλλά και για τη διαφάνεια της διαδικασίας συνολικής αξιολόγησης, πρέπει να προβλέπεται η σύνταξη δελτίων συμβάντος από τις Ε.Ο.Π.Π. και να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.

§2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει για λόγους διόρθωσης των ενδεχομένων σφαλμάτων-κακών πρακτικών να κοινοποιούνται αμελητί και στις Εθελοντικές Οργανώσεις. Επίσης, λόγων της εποχικής δραστηριοποίησης πολλών ομάδων, είναι σημαντικό οι εκθέσεις αξιολόγησης να είναι σε πάγια εξαμηνιαία βάση.

 

ΑΡΘΡΟ 64

§1. Το σύστημα απόδοσης του διακριτικού τίτλου θα προκαλέσει εξαιρετικά μακροσκελείς, χαοτικούς τίτλους.

§3. Δεδομένου ότι οι ομάδες έχουν κοπιάσει πολύ για να αποκτήσουν κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (στολές, υποδήματα κτλ.) σε επαρκή ποσότητα, πρέπει το κόστος οποιασδήποτε προσθήκης (επιρράματα) ή αλλαγής να καλυφθεί εξολοκλήρου από τη Γ.Γ.Π.Π.

 

ΑΡΘΡΟ 67

Τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) να ισχύουν μόνο σε περίπτωση δηλωμένης διαθεσιμότητας της εθελοντικής ομάδας.

 

ΑΡΘΡΟ 68

§4. Ο εξοπλισμός που έχει δοθεί ως υλικό, δεν μπορεί να είναι χρηματικά αποτιμητέος, το μέτρο είναι εξοντωτικό για ανθρώπους που αναλαμβάνουν αμισθί τρομακτικά σοβαρές ευθύνες. Θα πρέπει αφενός να προβλέπονται πρωτόκολλα καταστροφής υλικού, ιδίως αναλωσίμων (μπαταρίες, ΜΑΠ, σωλήνες κτλ.) και σε περίπτωση διάλυσης ή αιτιολογημένης διαγραφής από το ΜΕΟΠΠ να επιστρέφονται τα υλικά που παρελήφθησαν ως υλικά, όχι σε χρηματική μορφή.

 

ΑΡΘΡΟ 71

Η πρόβλεψη κατάργησης του υφισταμένου Μητρώου, όχι μόνο φορτώνει τεράστιο διοικητικό κόστος στη Γενική Γραμματεία αλλά και στις (εθελοντικά στελεχωμένες) εθελοντικές οργανώσεις, περαιτέρω καταργεί στην πράξη την ιστορία του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας.

Οι ενεργές ομάδες που ανήκουν στο υφιστάμενο Μητρώο θα πρέπει να εγγράφονται αυτόματα στο νέο, με υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (πιστοποιημένοι εθελοντές, είδος δράσεων, εξοπλισμός κ.ο.κ.).

 

 

Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

 

Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού

Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής

Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης